PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

ESAS SORUMLULAR DA İSTİFA ETMELİDİR !!!!

 

Değerli Meslektaşlar;

 

T.C. Ankara 14.İdare Mahkemesi 2017/881 esas no’lu kararı ile 22. Olağan genel kurul’da TÜRMOB  yönetim kurulu üyeliğine seçilen ve bilahare yönetim kurulu başkanı olan Sayın Prof .Dr. Cemal Yükselen hakkında  Seçilme yeterliliğini taşımadığı” iddiasıyla açılan davada hüküm tesis etmiştir.Bu hükme esas kararında Sayın mahkeme heyeti kapsamlı bir değerlendirme yaparak;

“..Cemal Yükselen adına…Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu’nun 01/03/2000 tarihli kararı ile odaya kaydının yapıldığı,02/09/2016 tarihinde Sakarya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yemin ettiği ve akabinde Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın bağımsız çalışanlar listesine kaydedildiği, sonrasında ise anılan Oda’nın 22/09/2016 tarihli yazısına istinaden Maliye Bakanlığı’nca mühür verildiği görülmekte olup,dolayısı ile Cemal Yükselen’in fiilen beş yıllık mali müşavirlik yapmadığı açıktır.

 

Bu durumda; 3568 sayılı Kanun’un 35. maddesinde öngörülen “en az beş yıl süreyle yeminli mali müşavirlik yapmış olma” şartını taşımadığı anlaşılan Cemal Yükselen’in yönetim kurulu başkanı olarak seçilmesine ilişkin dava konu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

 

Öte yandan; dava konusu işlemin uygulanması halinde,seçilme yeterliliğine sahip olmadığı halde yönetim kurulu başkanı olarak seçilen Cemal Yükselen’in görevine devam edeceği ve bu durumun telafisi güç veya imkansız zararlara neden olabileceği de açıktır.  denilmiş ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

                 İMZASIZ AÇIKLAMA

 

Söz konusu mahkeme kararı’nın meslek kamuoyuna yansıması ve büyük bir infiale neden olması üzerine TÜRMOB sitesinden “Zorunlu Açıklama” yapılmış ancak bu açıklamada her hangi bir imza’ya yer verilmemiştir.İmzasız olarak yapılan açıklama mahkemeyi kaybedenlerin hezeyanlarını yansıtmakta olup,hiçbir tutarlı gerekçe ortaya koyamamaktadır.Açıklama ile yaptıkları hukuksuzluğa kılıf uydurma gayretine girmişler ve hala daha yanlıştan dönmemekte ısrar edeceklerini beyan etmişlerdir.

 

                 HUKUK BİLEREK İHLAL EDİLMİŞTİR

 

Değerli Meslektaşlar, TÜRMOB Genel Kurulu’nun önüne koydukları liste ile Sayın Yükselen’i adaylaştıranlar “seçilme yeterliliği” taşımayan bir ismi adaylaştırdıklarını başından beri bilmektedirler.Bilerek hukuku ihlal etmişlerdir.Hukuksuzlukları mahkeme kararı ile tespit edilince de her zaman yaptıkları gibi topu taca atmaya kalkışarak delegelerin bu duruma itirazda bulunmadığını öne sürerek kendi hukuksuzluklarını delegelerin sırtına yüklemeye çalışmışlardır.

 

                

 

 

                      ÇAĞDAŞLIK YOZLAŞTIRILMIŞTIR

 

TÜRMOB seçimlerinde yaşanan hukuksuzluğun delegelere mal edilmesi son derece yanlış ve kasıtlı bir tavırdır.Bir avuç karar verici otokrat, dar grupçu anlayışları gereği uzun yıllardan beri çağdaş olmanın paylaşımcılık, katılımcılık, ortak akıl, demokratik merkeziyetçilik,       liyakat vb. ilkelerini yozlaştırmıştır.Bunun sonucu olarak alınan bütün kararlar “Tek Adam” iradesine tabi kılınmış ve grup delegelerinin özgür iradeleri ile karar vermelerine imkan tanınmayarak “Tek Adam”ın işaretine göre hareket eden bir delegasyon yaratılmıştır.Çağdaş değerleri yozlaştıran bu otokratik yapı Türkiye genelinde bir araya gelerek TÜRMOB seçimlerini kendi iradelerine göre şekillendirmiştir.Dolayısıyla TÜRMOB’da yaşananların esas sorumlusu delegeler değildir.Suçlu olanlar çağdaş değer yargılarını hiçe sayan bir avuç otokratik zümredir.

 

                       TÜRMOB SEÇİMLERİ YENİLENMELİDİR

 

Değerli Meslektaşlar, içinde bulunduğumuz durumda ÜRMOB tamamen itibarsızlaştırılmıştır. Öteden beri mesleğin ve meslek mensubunun çıkarlarını savunmakta yetersiz kalan TÜRMOB’un bu haliyle bizler adına olumlu hizmetler sağlaması mümkün değildir.        Güçlü (!)  Genel Sekreterlik rüyaları görenlerin TÜRMOB’u istediği gibi yönetme kabiliyeti yoktur.

 

Mahkeme kararının bir gereği olarak Sayın Cemal Yükselen başkanlık görevinden derhal istifa etmelidir. Ancak tüm bu olumsuz gelişmelerin yaşanmasına sebep olan ve halen TÜRMOB’u istediği gibi şekillendirme ısrarı taşıyan Genel Sekreter de derhal istifa etmelidir. TÜRMOB’da tüm kurulların seçimleri derhal yenilenmelidir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.02.05.2017

 

                   TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ

                                      ( T M B )

                              Yürütme kurulu adına

     Oktay Yeşilyurt                                           Belma Sabuncu